กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ร้อย ตชด.215 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

                         

  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 เปิดจุดตรวจเส้นทางสายยุทธศาสตร์ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

            ดร.กิติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดจุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ที่บริเวณจุดตรวจเส้นทางสุริยะวิถี บ้านราษฎร์รักแดน ม.9 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ป้องกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า การหลบหนีเข้าเมืองการค้าอาวุธสงคราม ลักลอบหลบหนีศุลกากร การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ข้ามแดน ตลอดจนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558